BUS POWER SUPPLY STV
STV-0160.02
STV-0320.02
STV-0640.02

            Model                                                                     Version                             

Bus Power Supply
2SU MDRC, 160mA
Bus Power Supply
2SU MDRC, 320mA
Bus Power Supply
4SU MDRC, 640mA
BUS POWER SUPPLY STC
STC-0640.01
STC-0960.01
STC-1280.01

            Model                                                                     Version                             

Bus Power Supply with diagnostic function
4SU MDRC, 640mA
Bus Power Supply with diagnostic function
6SU MDRC, 960mA
Bus Power Supply with diagnostic function
6SU MDRC, 1280mA
BUS POWER SUPPLY STR
STR-0640.01

            Model                                                                     Version                             

Redundant Bus Power Supply with diagnostic function
6SU MDRC, 640mA